ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΥΡΓΟΣ

Δήμος Πύργου: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/04- Τα θέματα

Προσκλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 26-4-2023και ώρα 19.00με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμουοικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 147/2023 απόφασης – εισήγησηςτης Ο.Ε.2. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμουοικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 178/2023 απόφασης – εισήγησηςτης Ο.Ε.3. Λήψη απόφασης: α. Τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 164/2023 και 165/2023αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και β. Έγκρισης της αναμόρφωσης τουπροϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ.165/2023 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμουοικ. έτους 2023, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 210/2023 απόφασης – εισήγησηςτης Ο.Ε.5. Λήψη απόφασης έγκρισης του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών ΑγορώνΔήμου Πύργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021, κατόπιν της υπ’αριθμ. 4/2023 απόφασης – εισήγησης της ΕΠΖ.6. Λήψη απόφασης καθορισμού των τελών του άρθρου 10 του σχεδίου του νέουΚανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Πύργου, κατόπιν της υπ’αριθμ. 870/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.7. Λήψη απόφασης για την ιεράρχηση προτάσεων και την υποβολή τους στουποπρόγραμμα 2 «Αγροτικός εξηλεκτρισμός» του Ειδικού ΑναπτυξιακούΠρογράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στις πυρόπληκτες περιοχές τηςΠεριφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»8. Λήψη απόφασης για την υποβολή του έργου «Παρεμβάσεις στις υποδομέςτων πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Πύργου 2023» στο υποπρόγραμμα 1«Υποδομές αποκατάστασης πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Πύργου» τουΕιδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στιςπυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Ηλεία»9. Λήψη απόφασης α. Ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 116/2023 απόφασης τουΔημοτικού Συμβουλίου και β. Εκ νέου έγκριση για την πρόσληψη έκτακτουπροσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λόγωσυνέχισης των αναγκών που προέκυψαν από τις εκτεταμένες ζημιές τηςπυρκαγιάς της 5ης -7-2022 στην Δ.Κ. Κορυφής της Δ.Ε. Ιάρδανου του ΔήμουΠύργου και παράτασης της κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση έκτακτηςανάγκης πολιτικής προστασίας10. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. 168/2023 απόφασης τουΔημοτικού Συμβουλίου (Β΄ μέρος απόφασης) με τίτλο: «Λήψη απόφασηςέγκρισης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλούκαι παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος με πλειοδοτική δημοπρασίακαι καθορισμός των παραχωρούμενων χώρων».11. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2023 απόφασης τουΔιοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση τουπροϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» οικ. έτους2023.12. Λήψη απόφασης Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τουΔήμου Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το έργο «Δράση γιατην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων – Περιφέρεια ΔυτικήςΕλλάδος πιλοτική εφαρμογή προώθησης πολιτικών προστασίας περιβάλλοντος»Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τηςΓ. Ορισμός ενός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή τουστην ΚοινήΕπιτροπή Παρακολούθησης13. Λήψη απόφασης Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τουΔήμου Πύργου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ για την πράξη«Παραχώρηση χρήσης και διαχείρισης των υποδομών του θεματικού ΠάρκουΞυστρή»Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τηςΓ. Ορισμός δύο εκπροσώπων του δήμου, (ο ένας εξ΄ αυτών Πρόεδρος) με τουςαναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης14. Εξέταση αιτήσεως για την εποχιακή λειτουργία του ΑγροτικούΣυνεταιρισμού Εσπεριδοπαραγωγών Ιάρδανου , σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.429/1976.15. Λήψη απόφασης τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 176/2023απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με το Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή ΜονάδωνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».16. Λήψη απόφασης έγκρισης:16.1 Του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ κύριας σύμβασης και 1ης συμπληρωματικήςσύμβασης του έργου «Αποκατάσταση χώρου Ανάπλασης κάτω Βρύσης στηνΚοινότητα Αλφειούσας» με Α.Μ. 56/202016.2 Του 2ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΝΤΜΕ κύριας σύμβασης του έργου «Αποπεράτωσηανάπλαση πλατείας Ελαιώνα» με Α.Μ. 60/2021.16.3 Του 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης πλημμυρικών καικατολισθητικών φαινομένων Κοιν. Λαντζοϊου» με Α.Μ. 26/2022 και τηςπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 29-5-2023.17. Λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:17.1 «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού» με Α.Μ. 58/2021,έως 30-6-2023.17.2 «Αποπεράτωση – ανάπλαση πλατείας Ελαιώνα» με Α.Μ. 60/2021, έως31-7-2023.17.3 «Εργασίες εξασφάλισης προσωρινής βατότητας στο δρόμο Μουζακίου –Αγίας Άννας» με Α.Μ. 10/2022, έως 30-6-2023.17.4 «Συντήρηση – επισκευή ραμπών ΑΜΕΑ» με Α.Μ. 55/2020, έως 30-6-2023.18. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περάτωσης της υπηρεσίας«Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ωλένης» με Α.Μ.39/2022 έως 31-5-2023.19. Λήψη απόφασης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:19.1 «Αναβάθμιση αγροτικής οδού στην Τοπική Κοινότητα Αγίου ΙωάννηΔήμου Πύργου» με Α.Μ. 12/19.19.2 «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου Δ.Ε.Ιάρδανου Δ. Πύργου» με Α.Μ. 4/201920. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου γιατη σύνταξη του σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» έως 25-7-2023.21. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη(υπ’ αριθ. 10409/10-4-2023 εισήγηση).22. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη(υπ’ αριθμ. 10458/11-4-2023 εισήγηση).23. Λήψη απόφασης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη(υπ’ αριθμ. 11029/19-4-2023 εισήγηση)24. Λήψη απόφασης επιχορήγησης της Αστυνομικής Δ/νσης Ηλείας για τηνκάλυψη λειτουργικών αναγκών της με το ποσό των 8.000,00€.25. Λήψη απόφασης επιχορήγησης του σωματείου «Αγωνιστική Ολυμπιακή ΛέσχηΑυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ)» με το ποσό των 5.000,00€.26. Λήψη απόφασης συνδιοργάνωσης του 1ου Φεστιβάλ Οίνου, ποτών καιπαραδοσιακών γεύσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μάϊου.27. Λήψη απόφασης ορισμού ενός τακτικού Δημοτικού Συμβούλου με τοναναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή που συγκροτεί τοΛιμεναρχείο Κατακόλου, με ταυτόχρονη ανάκληση των υπ’ αριθ. 83 και84/2023 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.28. Λήψη απόφασης ορισμού νέου δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή για τηνκαταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, η οποία συγκροτήθηκεκατόπιν της υπ’ αριθμ. 150/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείαςΣ. Καράγιωργα στην κα Παναγοπούλου Καλλιόπη στις 28-4-2023 για τηνπραγματοποίηση χορευτικής δράσης, με ή χωρίς αντίτιμο.30. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων της πλατείας Σ.Καράγιωργα στην ΑΟΛΑΠ στις 29-4-2023 και 30-4-2023 για τηνπραγματοποίηση του 43ου Ολυμπιακού Ράλι, με ή χωρίς αντίτιμο.31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στον υπαίθριοχώρο «Τεχνοδρόμιο» της Δ.Κ. Πύργου, όπισθεν Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στονΠολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πύργου «Οι Πυργιώτισσες» στις 7-5-2023 γιατην πραγματοποίηση εκδήλωσης, με ή χωρίς αντίτιμο.32. Λήψη απόφασης για την παράταση της παραχώρησης χώρου επί τηςπλατείας Σ. Καράγιωργα στο ύψος του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου στη ΔΗΚΕΠέως 3-5-2023 για εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς33. Λήψη απόφασης τροποποίησης της αριθμ. 64/2023 απόφασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου, ως προς τον Γραμματέα της επιτροπής Γ.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΩΝΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ34. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών:34.1 Από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (υπ’ αριθμ.9259/31-3-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών).34.2 Από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (υπ’ αριθμ.5797/31-3-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών).34.3 Από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (υπ’ αριθμ.5615/31-3-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών).34.4 Από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (υπ’ αριθμ.10037/7-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών).34.5 Από χρηματικούς καταλόγους προστίμου καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος (υπ’ αριθμ. 7209/6-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων καιΠεριουσίας της Δ/νσης Οικονο

μικών Υπηρεσιών).34.6 Από χρηματικούς καταλόγους προστίμου καταστήματος υγειονομικούενδιαφέροντος (υπ’ αριθμ. 9600/7-4-2023 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων καιΠεριουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Related Posts

1 of 288