ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγγραφές νηπίων και βρεφών στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Ήλιδας

Στις 31 Μαΐου η καταληκτική ημερομηνία – τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε εξέλιξη η διαδικασία νέων εγγραφών- επανεγγραφών νηπίων και βρεφών στους παιδικούς και τον βρεφικό σταθμό του Δήμου Ήλιδας για την περίοδο 2023-2024.

Όπως έχει γίνει γνωστό από το ΝΠΔΔ Δήμου Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2023 και  για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00  το μεσημέρι στα γραφεία του ΝΠΔΔ ‘Ο ΗΛΕΙΟΣ’ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Παπαγιαννοπούλου 35 στην Αμαλιάδα.

Στον Δήμο Ήλιδας λειτουργούν 2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί & 1 Βρεφονηπιακός σταθμός:

  • Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός (Θεμιστοκλέους 7-πλ. Καλλίτσα, τηλ.: 2622023862 )

   Βρεφικό Τμήμα (Βρέφη από 18 μηνών έως 2,5 ετών)

   Νηπιακό Τμήμα (Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών)

  • Β΄ Τσιρώνειος Παιδικός Σταθμός ( Ελ. Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, τηλ.: 2622024070 )

    Νηπιακό Τμήμα ( Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών)

  • Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου (Χάβαρι, τηλ.: 2622091237)

     Νηπιακό Τμήμα ( Νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά νέας εγγραφής

1.Αίτηση εγγραφής –επανεγγραφής (υπάρχουν διαθέσιμες στους Παιδικούς Σταθμούς & στο Γραφείο Δ/νσης).

2. Υπεύθυνη δήλωση με σχετικό κείμενο (υπάρχουν διαθέσιμες στους  Παιδικούς Σταθμούς & στο Γραφείο Δ/νσης).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης, & Πιστοποιητικό γέννησης  νηπίου, ή   ληξιαρχική

πράξη συμφώνου συμβίωσης.

4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς  εργάζονται  ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός  από την υποβολή της αίτησης  εγγραφής , με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ,και  αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το  έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας  προσωπικού).

5.Βεβαίωση  ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ   ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του  γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

6. Βεβαίωση υγείας  του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο.

7. Αντίγραφο του βιβλιάριου  υγείας  με τα εμβόλια που προβλέπονται για την ηλικία  του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα  φυματινοαντίδρασης (Monteux).όπως προβλέπεται από το  Εθνικό  Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

        8. Εκκαθαριστικό  Σημείωμα του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2023 (εισοδήματα που   αποκτήθηκαν  από 1/1/2022 – 31/12/2022).

9.Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ  ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας .

Ειδικές περιπτώσεις

1.Γιατην εγγραφή αλλοδαπών γονέων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ φορολογική δήλωση

και η  άδεια παραμονής.

2. Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση απαραίτητη η προσκόμιση δια ζευκτήριου ή  άλλου αποδεικτικού.

3.Γονείς με αναπηρία θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Υγειονομική επιτροπή,

Απόφαση συνταξιοδότησης κλπ.)

4. Γονείς που είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών

και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης

β) Αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ

γ) Γονείς που είναι φοιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών.

Παρατηρήσεις :

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξετασθεί η αίτηση:

α) Το νήπιο να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών έως31/8/2023 και να αυτοεξυπηρετείται. (Ημερομηνία γέννησης του νηπίου από 1-01-2020 έως την  1/03/ 2021)

β)Το βρέφος να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 μηνών έως την 01-09-2023

(Ημερομηνία γέννησης του βρέφους 01-03-2022 )

*Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται

η αίτηση (μέχρι ναπροσκομισθούν) με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνεται η εγγραφή του παιδιού.

      Τα  δικαιολογητικά αποστέλλονται :

        α) Ταχυδρομικώς στη Δ/νση Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΗΛΕΙΟΣ»

            Ελ.Βενιζέλου & Παπαγιαννοπούλου 35, με την ένδειξη:( εγγραφή νηπίου)

        β) Σε κλειστό φάκελο σε κάθε Παιδικό Σταθμό.

Α’ Παιδικός Σταθμός-Θεμιστοκλέους 7 Καλλίτσα.   τηλ.2622023862

Β’ Παιδικός Σταθμός-ΕΛ. Βενιζέλου& Παπαγιαννοπούλου 35 τηλ.2622024070

Παιδικός σταθμός Χαβαρίου 2622091237

Related Posts

1 of 254